Poziv na kreiranje proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu

Svojim prijedlozima, promišljanjima i kritikama pridonisete kvaliteti proračuna Grada Karlovca, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih Karlovčana. U ovom osvrtu i sažetom pregledu proračuna nastojao sam dati najvažnije obrise rada gradske uprave u 2022. godini. Moram naglasiti da su svi navedeni projekti i oni koji nisu izričito navedeni nastali u stalnoj komunikaciji s vama i vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Jednako tako svjestan sam da ta komunikacija može biti još intenzivnija i u narednoj godini, pa vam svima upućujem poziv da se, koristeći sve dostupne kanale komunikacije, još više informirate i sudjelujete u kreiranju bolje budućnosti i svakodnevnog života u našem gradu

Autor: Damir Mandić

Poštovane Karlovčanke i Karlovčani,

predstavljamo vam Nacrt proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu.

Ukupni prihodi proračuna Grada Karlovca ovim proračunom planirani su na razini od 457,3 milijuna kuna, s uključenim prihodima proračunskih korisnika koji su integrirani u lokalnu riznicu Grada Karlovca sa svim svojim prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti, te s uključenim prihodima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama.

Nažalost, i ovu 2021. godinu obilježila je pandemija koronavirusa, zbog čega je otežano poslovanje svih gospodarskih subjekata, pri čemu je Grad dao maksimalni mogući doprinos ublažavanju posljedica koronakrize privremenim oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina i zakupnina, ali i financijskim potporama najugroženijim kategorijama poduzetnika. Unatoč epidemiji, Grad Karlovac će i dalje bezuvjetno pružati sve javne usluge građanima od komunalne svakodnevice do društvene svakodnevice te djelatnosti vatrogastva, školstva, predškolskog odgoja, kulture, sporta i manifestacija.

Prihodi koje smo planirali temeljeni su na dosadašnjim iskustvima, ostvarenju prihoda u 2021. godini, te intenzivnim naporima gradske uprave na privlačenju sredstava iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. Da bismo realizirali ambiciozne planove, koristit ćemo trenutno povoljna kreditna sredstva, uglavnom u cilju financiranja učešća Grada Karlovca u realizaciji EU projekata. Nastojimo manirom dobrog gospodara raspolagati novcem poreznih obveznika koji svojim radom, bilo kao poduzetnici bilo kao pojedinci, doprinose našem gradu. Stoga su porezni prihodi Grada planirani na razini od 134,4 milijuna kuna, što čini oko 30 posto gradskih prihoda. Oko 110,4 milijuna kuna očekuju se prihodi iz nacionalnih izvora, a namijenjeni su najvećim dijelom financiranju proračunskih korisnika u visini od 99 milijuna kuna, dok je preostalih 11 milijuna namijenjeno sufinanciranju gradskih projekata. Iz EU fondova očekuju se prihodi u visini od 39,2 milijuna kuna, od čega za gradske projekte 33,4, a za proračunske korisnike 5,8 milijuna kuna. Kako bi Karlovac učinili konkurentnijim za poslovanje i radna mjesta, smanjit ćemo prirez s 12 na 9 posto, te porez na potrošnju s najviše mogućih 3 posto na 2. Naš cilj je narednih godina ukinuti plaćanje prireza.

Grad Karlovac je ove godine zaključio dva ugovora o kreditu u visini od 51,4 milijuna kuna koji će se koristiti za financiranje gradskih projekata u sklopu EU projekta Aglomeracije Karlovac Duga Resa, rekonstrukcije kina “Edison” i rekonstrukcije vrtića “Banija”. Ne manje važni su i prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u visini od 50 milijuna kuna, a koji kao namjenski prihodi služe za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture.

Grad Karlovac u 2022. godini planira započeti brojne važne komunalne i društvene projekte koji će građanima pružiti bolje i kvalitetnije uvjete života. Najveći infrastrukturni projekt koji je započet u 2021. godini je Aglomeracija Karlovac Duga Resa koja će zbog opsega i veličine zahvata u više dijelova grada trajati do kraja 2023. godine. U projekt je uključena komunalna infrastruktura na osam lokacija u gradu – oborinska odvodnja, plinska i toplinska mreža, elektro i telekomunikacijske instalacije, te ceste i nogostupi. Vrijednost projekta kojeg financijski snosi Grad Karlovac je 99,6 milijuna kuna. Nažalost, za projekt u Zvijezdi moramo ponoviti postupak javne nabave zbog previsoke ponuđene cijene u prvom postupku. Svi smo svjesni da je Zvijezda naš posebno vrijedan resurs, te da uređenjem komunalne infrastrukture stvaramo preduvjete za daljnje uređenje. Vrijednost cijelog projekta aglomeracije je preko 420 milijuna kuna, a Grad Karlovac u tri godine snosi trošak od oko 99,6 milijuna kuna.

Tijekom 2021. godine odvijale su se intenzivne pripreme projekata financiranih kroz ITU mehanizam. Tako se privodi kraju priprema projekta rekonstrukcije vrelovodne mreže, a projekt vrijedan oko 127 milijuna kuna uz pomoć Grada realizirat će Gradska toplana u razdoblju do kraja 2023. godine. Dugo očekivani projekt rekonstrukcije Edisona započet će ove godine u vrijednosti od oko 33,6 milijuna kuna, od čega Grad sufinancira projekt s 4,800.000, a sva preostala sredstva osigurat će se iz EU fondova i ministarstva regionalnog razvoja.

Nastojimo voditi brigu o svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima ravnomjerno. Nastaviti će se i drugi važni infrastrukturni komunalni projekti kao što su rekonstrukcije i uređenje prometnica, dječjih igrališta, izgradnja groblja i mrtvačnica, asfaltiranje makadamskih cesta, ulaganja u sportske objekte, a podrazumijeva se i redovno održavanje komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju. Imamo vrlo visoke standarde gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i raspoloživi izvori financiranja nisu dostatni za realizaciju svih željenih projekata, pa se moralo pristupiti prioritizaciji projekata i aktivnosti kako bi se osiguralo ravnomjerno ulaganje u svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Nastojimo da Karlovac bude grad poželjan za život.

I dalje će se nastojati maksimalno racionalizirati poslovanje cjelokupnog gradskog sustava, tvrtki i ustanova. Sve aktivnosti usmjerene su postizanju dodanih ušteda proračunskog novca s ciljem što učinkovitije javne uprave uz svrsishodno trošenje sredstava. Naša strateška područja rada i razvoja grada su i dalje podrška u službi otvaranja novih radnih mjesta, društveno socijalna osjetljivost s naglaskom na mlade i građane treće životne dobi, daljnji razvoj turizma i kulture, energetska učinkovitost, komunalno i građevinsko uređenje naše Zvijezde te komunalna infrastruktura na cijelom području grada.

U proračunu za 2022. izdvojili smo značajna sredstva za projektnu dokumentaciju, ovdje ističem dokumentaciju za novi vrtić i novu školu u Luščiću, kao i za elaborate o opravdanosti pojedinih projekata. Ovdje bih istaknuo elaborat o opravdanosti izgradnje bazena u Karlovcu kao i osigurana sredstva za njegovo projektiranje. O ovom projektu, s obzirom na njegovu financijsku zahtjevnost, očekujemo široku raspravu, ali i široki konsenzus svih građana. Osigurali smo i značajna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnoj zoni Selce i daljnjeg razvoja ovog projekta. Za zonu je izrađen urbanistički plan uređenja te je upisana u Registar poslovnih zona Republike Hrvatske.

Kad govorimo o razvojnim potencijalima grada naglasak smo stavili na velike infrastrukturne projekte koji su u djelokrugu Republike Hrvatske. Maksimalno smo uključeni u okviru svojih nadležnosti kako bi se nacionalni projekti Hrvatskih željeznica, Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda uspješno realizirali. Tu prije svega mislimo na projekte drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac – Karlovac, sustav obrane od poplava grada Karlovca, te projekti koji će podići kvalitetu i sigurnost prometa na državnim cestama koje prolaze kroz Karlovac. Potpisani su sporazumi s navedenim državnim tvrtkama, pri čemu ćemo intenzivno surađivati kako bi Karlovac razvijali kako to svi mi zaslužujemo.

U narednoj godini nastavit ćemo sa započetim prostorno planskim dokumentima, te će već početkom godine biti usvojeni urbanistički planovi desne obale Korane i vojarne Luščić, a raditi će se intenzivno na izmjenama generalnog urbanističkog plana i plana prostornog uređenja Karlovca. U tom dijelu očekujemo aktivnu i stručnu raspravu cijele karlovačke stručne javnosti kao i svih zainteresiranih građana jer je ovo velika prilika kako bi Karlovac promišljali na razini budućeg razvoja. I dalje ćemo inzistirati da Republika Hrvatska prepozna potrebu aktivacije državne imovine u Karlovcu, kako kroz darovanja Gradu, tako i kroz vlastito stavljanje u funkciju državne imovine.

U sferi društvenog života odvijaju se aktivnosti i projekti od iznimno važnog značaja. Grad financira osnovnoškolsko obrazovanje s više od stotinu milijuna kuna, a predškolski odgoj s oko 35 milijuna. I naredne godine nastavljaju se EU programi koji osiguravaju besplatnu prehranu učenicima u riziku od siromaštva, te pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Jednako tako, zahvaljujući EU sredstvima, nastavit će se program unapređenja rada u vrtićima koji uključuje dvosmjenski rad, ali i druge nove programe predškolskog odgoja. Za izdvojiti je nastavak programa namijenjenih obiteljima s djecom s ciljem podržavanja obitelji i unapređenja kvalitete odgoja i obrazovanja djece. Brojne su demografske mjere već dulji niz godina aktivne, od pomoći za novorođenčad, redovne subvencije vrtića, uključujući i privatni vrtić, dodatne subvencije za obitelji s troje i više djece, preko nabave obrazovnog materijala za osnovnoškolce, što uz kupnju udžbenika od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja čini značajnu financijsku pomoć roditeljima, pa sve do subvencija prijevoza učenika i povećanih učeničkih i studentskih stipendija. Za programe rada naših ustanova u kulturi izdvajaju se sredstva u visini od oko 25,6 milijuna kuna, pa epidemiji unatoč naše kazalište, knjižnica i muzej i dalje održavaju programske aktivnosti i pružaju usluge u skladu s mogućnostima uvjetovanim propisanim epidemiološkim mjerama. Naravno, nastavljamo s podrškom udrugama civilnog društva, koje su posebna vrijednost društvenog života našeg grada. I u proračunu za 2022. godinu naglasak je stavljen na poticanje poduzetništva, turizma i poljoprivrede, te su osigurana sredstva za poticanje oporavka i daljnjeg razvoja gospodarstva i povećanja zaposlenosti.

Započete aktivnosti oko projekta razvoja geotermalnih potencijala Karlovca se nastavljaju nakon dobivene koncesije za istraživačke radove. Za ovaj značajan projekt za budućnost grada svakako će biti nužno osigurati financiranje iz europskih sredstava, uz osigurana inicijalna sredstva u proračunu Grada, a šansu vidimo u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i Europskom zelenom planu, te kroz druge fondove Europske unije koji će biti na raspolaganju Hrvatskoj u narednim godinama.

Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave. U nacrtu proračuna za 2022. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Grad Karlovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih. Za neke aktivnosti i projekte u proračunu izdvajaju se značajna financijska sredstva, pa su ti programi dodatno razrađeni kako bi zainteresiranoj javnosti bilo dodatno pojašnjeno za što se sve izdvaja proračunski novac. Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen, odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi, ako se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost. Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti jer su prihodi proračuna ograničen resurs i nije ih moguće nerealno povećavati, već samo prerasporediti sredstva u okviru rashodnih stavaka kako bi proračun ostao uravnotežen.

Javna rasprava otvorena je do 8. studenog. Do tog datuma, najkasnije do 15,00 sati, trebaju u pisarnici Grada biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Upravni odjel za proračun i financije. Prijedlozi i primjedbe koji će biti zaprimljeni u Grad nakon navedenog termina godine smatrati će se zakašnjelim i neće se razmatrati. Obzirom na epidemiološku situaciju, prijedloge ćemo zaprimati i elektronskom poštom na adresu proracun@karlovac.hr. U tijeku javne rasprave, a najkasnije do 4. studenog 2021., javnosti će biti na raspolaganju i posebna aplikacija OTVORENI KARLOVAC na web stranici Grada Karlovca u kojoj će biti omogućena dostava prijedloga i primjedbi na proračun digitalnim putem. Aplikacija je interaktivna i dati će mogućnost da zainteresirana javnost „propita i predloži“ proračun Grada Karlovca. Rok za dostavu prijedloga putem ove aplikacije je jednak. Od početka siječnja 2022. ovaj alat će biti na raspolaganju svima kako bi mogli pratiti kako se i gdje troše sredstva gradskog proračuna. Samu aplikaciju ćemo u 2022. nastaviti nadograđivati kako bi transparentnost poslovanja bila na najvećoj mogućoj razini. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obavezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi.

Još jednom vas pozivamo da svojim prijedlozima, promišljanjima i kritikama pridonesete kvaliteti proračuna Grada Karlovca, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih Karlovčana. U ovom osvrtu i sažetom pregledu proračuna nastojao sam dati najvažnije obrise rada gradske uprave u 2022. godini. Moram naglasiti da su svi navedeni projekti i oni koji nisu izričito navedeni nastali u stalnoj komunikaciji s vama i vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Jednako tako svjestan sam da ta komunikacija može biti još intenzivnija i u narednoj godini, pa vam svima upućujem poziv da se, koristeći sve dostupne kanale komunikacije, još više informirate i sudjelujete u kreiranju bolje budućnosti i svakodnevnog života u našem gradu.

Vaš gradonačelnik

*preuzeto s mrežne stranice Grada Karlovca