Poziv Karlovčanima na kreiranje proračuna za 2021. godinu

Kad govorimo o razvojnim potencijalima grada naglasak smo stavili na velike infrastrukturne projekte koji su u djelokrugu Republike Hrvatske. Maksimalno smo uključeni u okviru svojih nadležnosti kako bi se nacionalni projekti Hrvatskih željeznica, Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda uspješno realizirali. Tu prije svega mislimo na projekte drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac-Karlovac, sustav obrane od poplava Karlovca, te projekti koji će podići kvalitetu i sigurnost prometa na državnim cestama koje prolaze kroz Karlovac. Potpisani su sporazumi sa navedenim državnim tvrtkama pri čemu ćemo intenzivno surađivati kako bi Karlovac razvijali kako to svi mi zaslužujemo

Autor: Damir Mandić

Poštovane Karlovčanke i Karlovčani,

Grad Karlovac predstavlja vam Nacrt proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu.

Ukupni prihodi proračuna Grada Karlovca ovim proračunom planirani su na razini od 396,8 milijuna kuna s uključenim prihodima proračunskih korisnika koji su integrirani u lokalnu riznicu Grada Karlovca sa svim svojim prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti, te sa uključenim prihodima od Ministarstva obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama.

Ovu 2020. godinu obilježila je pandemija virusom Covid-19 zbog čega je otežano poslovanje svih gospodarskih subjekata, pri čemu je Grad dao maksimalni mogući doprinos ublažavanju posljedice takozvane korona krize privremenim oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina i zakupnina, ali i financijskim potporama najugroženijim kategorijama poduzetnika.

No, život ne smije stati i Grad Karlovac i dalje mora bezuvjetno pružati sve javne usluge građanima od komunalnih djelatnosti do vatrogastva, školstva, predškolskog odgoja i kulture.

Kako epidemija i dalje ne jenjava, to će se neminovno odraziti i na prihode i rashode Grada u narednoj godini.

Prihodi koje smo planirali temeljeni su na dosadašnjim iskustvima, očekivanom nastavku poreznih reformi, ali i mogućnostima povlačenja novca iz fondova Europske unije. Da bismo realizirali ambiciozne planove, potrebno je i iskoristiti trenutno povoljna kreditna sredstva, uglavnom u cilju financiranja učešća Grada Karlovca u realizaciji EU projekata.

Nastojimo manirom dobrog gospodara raspolagati novcem poreznih obveznika koji svojim radom, bilo kao poduzetnici bilo kao pojedinci doprinose našem gradu.

Stoga su najznačajniji i najizdašniji porezni prihodi Grada planirani na razini od 120 milijuna kuna, što čini oko 30 posto gradskih prihoda. Oko 32,7 milijuna kuna očekuju se prihodi iz nacionalnih izvora, te 21,3 milijuna kuna iz EU fondova, a Grad se planira zadužiti za 52 milijuna kuna radi sufinanciranja EU projekata Karlovac II i rekonstrukcije kina Edison. Ne manje važni su i prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u visini od 48,5 milijuna HRK, a koji kao namjenski prihodi služe za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture.

Nakon što smo 2020. godine završili niz EU projekata izgradnje poduzetničke zone Gornje Mekušje, pristupne prometnice Centra za gospodarenje otpadom “Babina gora”, energetske obnove javnih zgrada, izgradnje i rekonstrukcije dva vrtića u narednoj godini slijede nam novi važni veliki i manji projekti.

Najveći infrastrukturni projekt u 2021. godini je Karlovac II koji će zbog opsega i veličine zahvata u više dijelova grada trajati tri godine. U projekt je uključena cjelokupna komunalna infrastruktura Zvijezde – oborinska odvodnja, plinska i toplinska mreža, elektro-instalacije i telekomunikacijske instalacije, te ceste i nogostupi. Svi smo svjesni da je Zvijezda naš najvrjedniji resurs, te da uređenjem komunalne infrastrukture stvaramo preduvjete za daljnje uređenje. Vrijednost cijelog projekta Karlovac II je preko 420 milijuna kuna, a Grad Karlovac u tri godine snosi trošak od oko 93,5 milijuna HRK.

Tijekom 2020 godine odvijale su se intenzivne pripreme projekata financiranih kroz takozvani ITU mehanizam. Tako se privodi kraju priprema projekta rekonstrukcije vrelovoda, a projekt vrijedan oko 127 milijuna kuna uz pomoć Grada realizirati će Gradska toplana u trogodišnjem razdoblju do kraja 2023. godine.

Dugo očekivani projekt rekonstrukcije Edisona započet će iduće godine u vrijednosti od oko 35 milijuna kuna, od čega Grad sufinancira projekt sa sedam milijuna, a sva preostala sredstva osigurati će se iz EU fondova.

Nastojimo voditi brigu o svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima ravnomjerno. Nastaviti će se i drugi važni infrastrukturni komunalni projekti kao što su rekonstrukcije i uređenje prometnica, parkirališta, izgradnja groblja i mrtvačnica, sanacija klizišta, asfaltiranje makadamskih cesta, unaprjeđenje javne rasvjete, a podrazumijeva se i redovno održavanje komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju. Imamo vrlo visoke standarde gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i raspoloživi izvori financiranja nisu dostatni za realizaciju svih željenih projekata, pa se moralo pristupiti određivanju prioriteta projekata i aktivnosti kako bi se osiguralo ravnomjerno ulaganje u svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Nastojimo da Karlovac bude grad poželjan za život. I dalje će se nastojati racionalizirati poslovanje cjelokupnog gradskog sustava, tvrtki i ustanova. Sve aktivnosti usmjerene su postizanju dodanih ušteda proračunskog novca s ciljem što učinkovitije javne uprave uz svrsishodno trošenje sredstava.

Naša strateška područja rada i razvoja grada su i dalje servis u službi otvaranja novih radnih mjesta, društveno socijalna osjetljivost s naglaskom na mlade, daljnji razvoj turizma i kulture, energetska učinkovitost, komunalno i građevinsko uređenje naše Zvijezde te komunalna infrastruktura na cijelom području grada.

Kad govorimo o razvojnim potencijalima grada naglasak smo stavili na velike infrastrukturne projekte koji su u djelokrugu Republike Hrvatske. Maksimalno smo uključeni u okviru svojih nadležnosti kako bi se nacionalni projekti Hrvatskih željeznica, Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda uspješno realizirali. Tu prije svega mislimo na projekte drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac-Karlovac, sustav obrane od poplava Karlovca, te projekti koji će podići kvalitetu i sigurnost prometa na državnim cestama koje prolaze kroz Karlovac. Potpisani su sporazumi sa navedenim državnim tvrtkama pri čemu ćemo intenzivno surađivati kako bi Karlovac razvijali kako to svi mi zaslužujemo.

U narednoj godini nastavit ćemo sa započetim prostorno planskim dokumentima, prije svega izradom urbanističkih planova desne obale Korane i vojarne Luščić, te izmjenama generalnog urbanističkog plana i plana prostornog uređenja Karlovca. U tom dijelu očekujemo aktivnu i stručnu raspravu cijele karlovačke stručne javnosti kao i svih zainteresiranih građana, jer je ovo velika prilika kako bi Karlovac promišljali na razini budućeg razvoja. I dalje ćemo inzistirati da Republika Hrvatska prepozna potrebu aktivacije državne imovine u Karlovcu, kako kroz darovanja Gradu, tako i kroz vlastito stavljanje u funkciju državne imovine.

U sferi društvenog života grada odvijaju se aktivnosti i projekti od iznimno važnog značaja. Grad financira osnovno školsko obrazovanje sa 93 i pol milijuna kuna, a predškolski odgoj sa preko 29 milijuna. I naredne godine nastavljaju se EU programi koji osiguravaju besplatnu prehranu učenicima u riziku od siromaštva, te pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Jednako tako, zahvaljujući EU sredstvima nastaviti će se program unaprjeđenja rada u dječjim vrtićima koji uključuje dvosmjenski rad, ali i druge nove programe predškolskog odgoja.

Za izdvojiti je nastavak programa namijenjenih obiteljima s djecom s ciljem podržavanja obitelji i unaprjeđenja kvalitete odgoja i obrazovanja djece. Brojne su demografske mjere aktivirane u Gradu Karlovcu – od pomoći za novorođenčad, redovne subvencije vrtića uključujući i privatni vrtić, dodatne subvencije za obitelji s troje i više djece, preko nabave obrazovnog materijala za osnovnoškolce što uz kupnju udžbenika od strane Ministarstva obrazovanja čini značajnu financijsku pomoć roditeljima, pa sve do subvencija prijevoza učenika i povećanih učeničkih i studentskih stipendija.

Za programe rada naših ustanova u kulturi izdvajaju se sredstva u visini od skoro 29 milijuna kuna, pa iako je rad knjižnice, muzeja i kazališta u uvjetima epidemije znatno otežan ipak se nastoje održati aktivnosti koje našim građanima omogućavaju korištenje usluga ustanova kulture.

I u proračunu za 2021. godinu naglasak je stavljen na poticanje poduzetništva, turizma i poljoprivrede, te su osigurana sredstva za poticanje oporavka i daljnjeg razvoja gospodarstva i povećanja zaposlenosti.

Započete aktivnosti oko projekta razvoja geotermalnih potencijala Karlovca se nastavljaju nakon dobivene koncesije za istraživačke radove. Za ovaj značajan projekt za budućnost grada svakako će biti nužno osigurati financiranje iz europskih sredstava uz osigurana inicijalna sredstva u proračunu Grada, a šansu vidimo u takozvanom mehanizmu za oporavak i otpornost i Europski zeleni plan, te kroz druge fondove Europske unije koji će biti na raspolaganju RH u narednim godinama.

Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave.

U nacrtu proračuna za 2021. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Grad Karlovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja.

Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna.

Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi, ako se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost. Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti jer su prihodi proračuna ograničen resurs i nije ih moguće nerealno povećavati, već samo prerasporediti sredstva u okviru rashodnih stavaka kako bi proračun ostao uravnotežen.

Javna rasprava otvorena je do 9. studenog. Do tog datuma najkasnije do 15 sati trebaju u pisarnici Grada biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Upravni odjel za proračun i financije. Prijedlozi i primjedbe koji će biti zaprimljeni u Grad nakon navedenog termina godine smatrati će se zakašnjelim i neće se razmatrati.

Obzirom na epidemiološku situaciju, prijedloge ćemo zaprimati i na adresu elektronske pošte lidija.malovic@karlovac.hr također do 09. studenog do 15 sati.

Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obavezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi.

Još jednom vas pozivamo da svojim konstruktivnim prijedlozima pridonesete kvaliteti proračuna Grada Karlovca, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih Karlovčana.

U ovom osvrtu i sažetom pregledu proračuna nastojao sam dati najvažnije obrise rada gradske uprave u 2021.godini. Moram naglasiti da su svi navedeni projekti i oni koji nisu izričito navedeni nastali u stalnoj komunikaciji s vama i vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Jednako tako svjestan sam da ta komunikacija mora biti intenzivnija i u narednoj godini, pa vam svima upućujem poziv da se, koristeći sve dostupne kanale komunikacije, još više informirate i sudjelujete u kreiranju bolje budućnosti i svakodnevnog života u našem gradu.

*izvor Grad Karlovac