Održana konferencija Zaštita potrošača

U organizaciji udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske održana je konferenciju Zaštita potrošača na kojoj su potrošači informirani o svojim pravima

Autor: Ana Smoljak

U Villi Antonio u Opatiji 15.06.2020. održana je konferencija “Zaštita potrošača”. U uvodom dijelu prisutne su pozdravili  pročelnik Ureda Primorsko-goranske županije Goran Petrc i predsjednica Društva Potrošačica Ana Smoljak.

U sklopu konferencije “Zaštita potrošača” potrošačice i potrošači su educirani o:

  • Deset temeljnih načela zaštite potrošača u EU – Ana Smoljak, Društvo Potrošačica
  • New deal za potrošače – Dubravko Šindija, Društvo Potrošačica
  • Potrošači i zaštita okoliša – Karla Gavrić, Društvo Potrošačica  
  • Uloga potrošača u prevenciji bacanja hrane – Tanja Popović Filipović, CEIP
  • Značaj Domova zdravlja u zaštiti prava pacijenata – dr.  Saša Srića

S obzirom na to da je udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača usvajanjem novog Statuta Društva proširilo područje djelovanja i na zaštitu zdravlja, na konferenciji potrošači su upoznati sa zaštitom prava pacijenta koja se u Hrvatskoj provodi po načelima humanosti i dostupnosti. Načelo dostupnosti podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske. Stoga je dr. Saša Srića naglasio da je nužan povratak specijalista u Domove zdravlja.

Za razliku od organskih materijala plastika nikad ne “nestaje” u prirodi. Sakuplja se u okolišu, a osobito u oceanima. Stoga je na konferenciji “Zaštita potrošača” o novoj regulaciji plastičnih proizvoda koja stupa na snagu 01.01.2021. godine odnosno pojašnjenja je Direktiva 2018/0172 Europskog parlamenta koju Hrvatski Sabor još nije usvojio.

Jeste li razmišljali u čemu je problem s prehrambenim otpadom? Možete li zamisliti da se u EU godišnje baca oko 88 milijuna tona hrane? Kuhinjski otpad sačinjava skoro 40% otpada prosječnog kućanstva. Time ne samo da bacamo hranu, već bacamo i ogromnu količinu vode, energije, zemljišta, ljudskih i drugih resursa te stvaramo nerazumno onečišćenje. Zbog toga je Tanja Popović Filipović iz Centra za educiranje i informiranje potrošača upoznala potrošače kako smanjivanjem kuhinjskog otpada mogu doprinijeti zaštiti okoliša.

U dokumentu Zaštita potrošača u EU: deset temeljnih načela opisana je minimalna razina zaštite koju sve države članice EU prema zakonodavstvu EU pružaju potrošaču. Istaknuto je da iako niti jedan sustav ni regulativa ne može jamčiti potrošaču nulti rizik, odnosno 100% sigurnost, države članice Europske unije su među onima koje imaju najviše sigurnosne norme na svijetu. Ako neka tvrtka ustanovi da je plasirala na tržište nesiguran (potencijalno opasan) proizvod, ima zakonsku obavezu o tome obavijestiti vlasti u svim državama EU na koje se to odnosi i koje su time zahvaćene.

Potrošači su na konferenciji “Zaštita potrošača” saznali i o pogodnostima za potrošače kao što je zaštita od nepoštenih poslovnih praksi, transparentnost na internetskim tržištima i slično a što je definirano u dokumentu Europske komisije pod nazivom New Deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njihovu provedbu.

Agresivne i zavaravajuće marketinške prakse nezakonite su prema pravnoj stečevini EU i u slučaju ne zatraženih trgovačkih posjeta domu (kuća, stan i sl.) potrošača i komercijalnih izleta koje organiziraju trgovci za potrošače kako bi promovirali ili prodavali svoju robu. Takve agresivne i zavaravajuće prakse i dalje su rijetke u sektoru izravne prodaje, ali u nekim državama članicama bilo je slučajeva kada su trgovci organizirali posjete koji su obuhvaćali promidžbu i prodaju proizvoda na agresivan način prema ranjivoj skupini potrošača. Potrošači mogu odustati od ugovora zaključenih u takvim slučajevima u roku od 14 dana.

Konferenciju “Zaštita potrošača” s HRK 3.000,00 financira Primorsko-goranska županija, a Grad Opatija je osigurao prostor Ville Antonio za njezino održavanje.