Plan za Plan razvoja Zvijezde

„Politička volja“ Grada Karlovca je uložila napor i sredstva da od 2014. do 2018. godine nastanu dva vitalna dokumenta za obnovu i razvoj Zvijezde. To su Urbanistički plan uređenja (UPU) Zvijezde, završen 2017. godine, i Plan upravljanja Zvijezdom, završen sada pred ljeto. Ovo je za Grad Karlovac i trenutak dragocjene šanse za početak stvarnog i učinkovitog procesa obnove i razvoja jezgre. Osnovni preduvjet je da vlast, ma koja u tih 15 godina bila na vlasti, ne slabi razinu snage „političke volje“ kao osnovne lokomotive mijene sadašnjeg stanja Zvijezde. Biznis i kapital će sudjelovati u tom procesu koliko će pronaći profitne motivacije, stanovnici Zvijezde – koliko će moći i koliko će im se pomoći. No, obnova i razvoj Zvijezde kao dijela grada posao su koji pokreće briga za „opće dobro“. Grad je, naprosto, opće dobro. Popusti li ta briga, neće biti rezultata

Autor: Vladimir Lay

Zvijezda i kulturni krajolik. Izvor: facebook Zvonimira Gerbera

Zvijezda se kao inicijalno središte Karlovca zapušta već desetljećima. Njeno zamiranje kao „Žive Zvijezde“ je snažnije započelo u proljeće 1971. godine kada je tržnica s glavnog trga u Zvijezdi, tada Trga Republike, izmještena u Novi centar.

Status spomenika kulturne baštine, imidž grada – tvrđave nastale u renesansi, u 16. stoljeću – nije Zvijezdi pomogao da se ne dogodi ružno i tužno, čak sramotno nazadovanje ovog dijela grada. Započeti su procesi građevinskog propadanja, smanjenja broja stanovnika od broja preko dvije tisuće na manje od tisuću stanovnika danas, smanjenja radnih aktivnosti i funkcija i sadržaja koje nudi svojim stanovnicima i dolaznicima izvan nje.

Opći sistemski društveni kontekst se promijenio –  Hrvatska, Karlovac i Zvijezda od 1990. žive u novom sustavu, nazovimo ga kapitalizmom. Do tada, su živjeli u sustavu koji se je nazivao socijalističkim. U oba je Zvijezda nazadovala, propadala. Dakle, nije do općeg konteksta, nego do razvojne, planerske i praktične neproduktivnosti svih gradskih uprava svih tih desetljeća do danas. Koja garancija postoji da će sada doći do temeljnog zaokreta, da će Zvijezda krenuti putem obnove i razvoja? Ne postoji takvo jamstvo.

Ako je kao dio grada zamirala i građevinski nazadovala umalo pola stoljeća ne može, niti sadržajno – funkcionalno niti građevinski na nekim novim osnovama – „uskrsnuti“ za kratko vrijeme, na primjer za deset godina na koliko je „baždaren“ Plan upravljanja Zvijezdom kao planerski dokument i alat obnove i razvoja.

Vođenje obnovom i razvojem Zvijezde posao je u nadležnosti i odgovornosti gradske uprave. Potrebno je najmanje pet idućih četverogodišnjih mandata gradske vlasti. Ako računamo tekući koji je započeo sredinom 2017. godine, onda je to posao koji bi mogao postići vidljive, jače i značajne, „prekretničke“ rezultate do 2033. godine. Dakle, za 15 godina.

„Politička volja“ Grada Karlovca je uložila napor i sredstva da od 2014. do 2018. godine nastanu dva vitalna dokumenta za obnovu i razvoj Zvijezde. To su Urbanistički plan uređenja (UPU) Zvijezde, završen 2017. godine, i Plan upravljanja Zvijezdom, završen sada pred ljeto.

Ovo je za Grad Karlovac i trenutak dragocjene šanse za početak stvarnog i učinkovitog procesa obnove i razvoja jezgre. Osnovni preduvjet je da vlast, ma koja u tih 15 godina bila na vlasti, ne slabi razinu snage „političke volje“ kao osnovne lokomotive mijene sadašnjeg stanja Zvijezde. Biznis i kapital će sudjelovati u tom procesu koliko će pronaći profitne motivacije,  stanovnici Zvijezde – koliko će moći i koliko će im se pomoći. No, obnova i razvoj Zvijezde kao dijela grada posao su koji pokreće briga za „opće dobro“. Grad je, naprosto, opće dobro. Popusti li ta briga, neće biti rezultata.

Mnogi kvalitetni dokumenti – planovi, projekti, programi, studije, analize, elaborati i slično – nastali u prošlosti u posljednjih skoro pet desetljeća, od 1979., ostali su mrtvo slovo na papiru. Od plana novog života Zvijezde ostale su samo ideje i zapisi na papirima.

UPU je dokument koji ima pravnu, zakonsku snagu pri budućim potezima u prostoru Zvijezde. Plan upravljanja je dokument koji nema zakonsku snagu, nego karakter preporuke. Nema tu prinude. Tu je temeljna slabost, zamka za njegovo ostvarivanje.

Iskustva izrade planova upravljanja za prirodnu baštinu i kulturnu baštinu u Hrvatskoj pokazuju da su se ciljevi zacrtani u planovima do sada često uopće ili vrlo malo ostvarili. Sankcija za neizvršavanje plana upravljanja  kao javnog dokumenta naprosto nema.

U fokusu ovog teksta su:

 • neke inicijalne operativne ideje za učinkovitu provedbu Plana upravljanja s naglaskom na provedbi Akcijskog plana;
 • skretanje pažnje na neke vitalne, ali „mršavo“ ili nikako riješene teme/probleme za proces ostvarivanja Plana;
 • neke zapreke procesu ostvarivanja Plana;
 • prijedlog „voditelja“ Akcijskog plana za razdoblje 2018. – 2022. godine

Neposredni kratkoročni cilj je postići nekoliko konkretnih, sociopsihološki, životno svima uvjerljivih rezultata obnove i razvoja Zvijezde u prve četiri godine ostvarenja Akcionog plana (2018., jesen , 2019., 2020., 2021. i 2022. godine).

Taj proces netko treba voditi. To ne mogu biti samo „gradska vlada“, glavni „političari“ gradske uprave, ma kako bili marljivi, pametni i energični, budući da su rastrgani u upravljanju grada stotinama tema i pitanja i problema svakodnevno, tjedno, mjesečno, stalno.

S usvajanjem Plana počinje i proces stalnog daljnjeg razvijanja i mijenjanja Plana u smjeru sustavnog podizanja učinka u stvarnosti. Taj posao traje najmanje, predložio sam,  do 2033. godine ili u nekim elementima čak i dulje. Ovo što je napisano u Planu nije kraj traženja praktičnih rješenja kako obnoviti i razvijati Zvijezdu. To je tek početak. Taj proces netko također mora sustavno i stalno voditi. Sa stručnim znanjem, pravnim ovlastima i ljudskim i političkim autoritetom. Ne puštati iz ruku cijelo vrijeme, „držati gas“ stalno na praksi praktične obnove i razvoja Zvijezde.

Tko će voditi realizaciju Plana? Na ovo operativno pitanje ćemo dati prijedlog odgovora na kraju kada prethodno ukratko kritički razmotrimo neke aspekte Plana upravljanja (2018. – 2028.) i Akcijskog plana (2018. – 2022.) kao njegov prvi dio.

Koncept Plana je sročen induktivno, „odozdo“, od konkretnih projekata i programa. Na tome se u Gradu jako inzistiralo. U prvom planu mu je metodološki, konceptualno, bila inventarizacija danas (prva polovica 2018. godine) „realnih“ i izvedivih projektnih ideja ili projekata, programa, inicijativa i mjera.

Plan naslovno zvuči kao plan za narednih deset godina, dakle 2018. – 2028. Važno je uočiti da Plan upravljanja nema prijedlog konkretnih projekata za svih deset godina, nego samo do 2022. godine.

Praktično, u rukama imamo četverogodišnji plan od jeseni 2018., te godina 2019., 2020., 2021. i 2022. Iz toga izvedeno, imamo kvalitetan i na nizu dijaloga, manje ili više produbljenih komunikacija i analiza artikuliran i utemeljen Akcijski plan upravljanja Zvijezdom za razdoblje od 2018. do 2022.

Bilo bi korisno imati i širu i dublju i sveobuhvatniju sliku projekata i programa koji bi bili predviđeni za razdoblje od 2023. do 2028., za drugu vremensku polovicu Plana pa i dalje.

Tim izrađivača Plana iz tvrtke WYG, nažalost, nije radio na način istraživanja stavova 2018. godine –  kompetentne karlovačke javnosti na temu što bi trebalo svakako obnoviti u Zvijezdi u narednih deset i više godina. Fokus je bio na hitnom i konkretnom, politički pragmatičnom naglasku na now and here.

Rezultati „Star Voice“ projekta Udruge za društveni razvoj Ka-Matrix iz 2017. godine empirijski su zabilježili cijeli set ideja i prijedloga na ovu temu. „Star Voice“ projekt je došao do rang-liste prijedloga građana Karlovca, što smatram posebno dragocjenim za donošenje odluka o vremenskim prioritetima obnove Zvijezde.

Anketirane građane ne moramo smatrati „kompetentnom javnošću“, no zasigurno ima smisla čuti njihove ideje i želje. Ispunjenje tih želja i očekivanja politički je adut i postojeće garniture na vlasti za obnovu mandata 2021. – 2025.godine.

Dobro je i zdravo imati plan konkretnih pojedinačnih projekata. To je do sada izostajalo. No, pukim nizanjem i umnažanjem „realnih i danas aktualnih projekata“ skladna cjelina se automatski ne može doseći. To je iluzija „partikularne svijesti“ i instrumentalnog, tehnokratskog, a ne holističkog i aktivnog humanistički orijentiranog načina razmišljanja.

Nije mudro zaboraviti na viziju cjeline Zvijezde. Što želimo da ona u 21. stoljeću bude kao cjelina? Planu upravljanja nedostaje cjelovita slika projekata i programa o budućoj Zvijezdi do 2028. godine i dalje.

Jednostavnim riječima, vizija je ova – tamo neke 2033. godine Zvijezda će imati:

 • Zvijezda će biti područje ugodnog i lijepog stanovanja, s više stanovnika nego što ih ima danas, koji će na temeljima nove infrastrukture stanovati u građevinski uređenim i obnovljenim zgradama i raspolagati pratećim sadržajima za normalan i ugodan način svakodnevnog življenja;
 • Zvijezda će biti područje niza novih radnih mjesta, modernih oblika radnih aktivnosti iz područja informatike, čiste male industrije, projektnih ureda, modernih specijaliziranih trgovina, atraktivnih ugostiteljskih objekata, sadržaja za zabavu, festivale, svečanosti, proslave i bogate ponude kruga objekata i sadržaja za turiste;
 • Zvijezda i Karlovac (Aquatika, Stari grad Dubovac, vožnja brodom po Kupi, ljeti kupanje na Mrežnici i Korani i slično) na turističkoj će mapi Hrvatske na putu iz Zagreba preko Plitvica za Jadransko more biti izuzetno atraktivna i posjećena turistička destinacija.

U Planu upravljanja sagledivi projekti i programi su se danas koncentrirali na kulturu, obrazovanje i turizam kao ključne djelatnosti i objekte u Zvijezdi. Ove djelatnosti na koje je s pravom stavljen akcent glavni su inicijalni motori obnove Zvijezde i početak pretvaranja mrtve Zvijezde u „Živu Zvijezdu“, ali nisu još dostatni za dosezanje razine vizije cjeline i punih vrijednosti Zvijezde. Što nedostaje u Planu?

Tu su još dimenzije  novog stanovanja, novog privatnog poduzetništva i novih radnih aktivnosti, te Zvijezde kao izuzetno atraktivne turističke destinacije. U fokusu takve vizije i optike su svi potencijalni sadržaji i funkcije koje pune Zvijezdu:

 • novim stanarima;
 • novim zaposlenicima koji će tek živjeti u Zvijezdi;
 • novim zaposlenicima koji će dolaziti svaki radni dan na posao u Zvijezdu;
 • novim dolaznicima i posjetiteljima Zvijezde – zbog novih, privlačnih sadržaja  i ponude u turizmu, kulturi, obrazovanju, ali i trgovini, malom biznisu, zabavi.

Ne zaboravimo kao „sintezni vrh“ cijele priče – pitanje novog suvremenog imidža, identiteta i novog turističkog i ambijentalnog brenda Zvijezde u 21. stoljeću, tamo neke 2018. ili 2033. godine. Zvijezda se danas, takva zapuštena 2018., teško vidi kao jedna od unikatno vrijednih prostora – spomenika kulturne baštine u Europi i šire. Zapuštene prostore kao i zapuštene ljude nitko ne posjećuje. To nije privlačno. Uređenu Zvijezdu željet će, uz prikladan moderni medijski marketing, posjećivati mnogi.

Poduzetničke inicijative i projekti – privatni poduzetnici:

Pod oznakom „dinamičko poduzetništvo“ Plan upravljanja je za cijelu Zvijezdu artikulirao za narednih deset godina obnove i razvoja tri projekta i jednu inicijativu. To su:

 • obnova hotela „Central“, za koji je Grad izdao prije mnogo mjeseci koncesiju privatniku i gdje se za sada ništa vidljivo građanima ne događa;
 • obnova Velike vojarne u vlasništvu Karlovačke banke na glavnom trgu. U igri je kao kupac privatni ulagač iz Belgije. Proces provjera prikladnosti građevine i potrage za namjenom je u tijeku i daleko je od očiju javnosti;
 • sklop objekata u blizini Doma za starije i nemoćne „Sveti Antun“ kupio je poduzetnik Darko Capan;
 • navedena je još u Planu i DP inicijativa (dakle, još ne projekt) za razvijanjem „Zvjezdanog kutka“. Inicijator za to je „Viro obrt“ – trgovačka i ugostiteljska ponuda na Trgu bana Jelačića. Realizacija ove inicijative je u visokoj ovisnosti od uređenja trga.

I to je sve od poduzetništva u Planu upravljanja! Dovoljno? Ne. Puno premalo.

Prostor i ambijent Zvijezde je u godinama koje dolaze vrlo pogodan prostor i lijep i ugodan ambijent za mnogo više poduzetničkih projekata.

Cjelokupna problematika stanovanja u Zvijezdi

U interijeru je stanovanje privatna stvar vlasnika, a u eksterijeru stvar cjeline grada, odnosno Zvijezde kao javnog prostora. Obnove i razvoja Zvijezde nema bez obnove stambenih objekata, bez renovacije ili uklanjanja onih koji su u lošem ili čak ruševnom stanju. (Vidjeti opširnu statistiku i tipologiju objekata u UPU za Zvijezdu, 2017.)

O tome je u Planu upravljanja zabrinjavajuće malo riječi. Kao da je već u pristupu element „stanovanja u Zvijezdi“ označen kao nepodoban za projekte koji bi donijeli obnovu i razvoj Zvijezde. To je pogrešan odnos prema temi stanovanja u okviru Plana upravljanja Zvijezdom.

Glavne pretpostavke obnove

Obnova cjelokupne infrastrukture i izgradnja obilaznice su dva projekta koja nosi Grad, a koja su ključna pretpostavka ozbiljnog razgovora o obnovi Zvijezde.

Akcijski plan predviđa da ih se završi do kraja 2022. godine. Zvuči to odlično, no odmah „ulijeće“ u glavu misao – hoće li se stići završiti taj ogroman posao do tada? Bilo bi jako, jako važno da se uspije. Zašto?

Skloni smo stavu da će po završetku ovih dvaju projekata vrijednost prostora i četvornog metra u Zvijezdi značajno porasti. Privatni biznis i interes za doseljavanje novih stanovnika i otvaranje poslovnih prostora će – moja je procjena – biti tada u porastu. Zvijezda će kao dragocjeni, ugodan i lijep karlovački ambijent, mada danas zapuštena, s novom infrastrukturom i izbacivanjem tranzita kroz nju naprosto povećati svoju  upotrebnu i prometnu vrijednost. Mala napomena, da se izbjegne mogući nesporazum – ne misli se na „promet, prometanje“ već na kupoprodajnu vrijednost objekata-

Koliko volje, toliko uspjeha

Skloni smo procijeniti da se jedan dio  ponuđenog seta projekata navedenih u Akcijskom planu iz raznih razloga (premalo društvene energije, premalo koordinacije, premalo novaca i slično)  neće ostvariti razdovlju od 2018. do 2022.

Plan upravljanja sadrži prijedlog ukupno 32 projekta. Različitog su „kalibra“ i vremensko-financijskih karakteristika. Kako bilo, 13 ih je u nekom, barem početnom, stadiju realizacije. Od toga su samo tri projekta u fazi praktične realizacije, dok se ostalih deset nalaze u fazi izrade idejnih projekata i slično. Preostalih 19 projekata, dakle više od polovice, u fazi su prethodnih priprema, idejnih promišljanja i vaganja, pregovaranja, istraživanja koeficijenta provedivosti i slično.  Sporost i svojevrsni birokratizam je prateća karakteristika hrvatskiih gradskih uprava. Je li gradska uprava u Karlovcu iznimka? Bilo bi dobro da jest ili, ako danas nije, da to postane.

Trebat će za realizaciju sva 32 projekta iz Plana više vremena, najmanje do 2033. godine. Većinu projekata, uzgred, nose Grad, Karlovačka županija, dvije crkve te Veleučilište u Karlovcu. Dozvoljavam da ću se dijelom prevariti u ovoj „pesimističnoj“ procjeni potrebnog vremena za realizaciju 32 projekta zacrtana u Planu.

Uzgred, ne govorim o predloženim programima i inicijativama. Oni su na prvi pogled „mekša“ kategorija glede težine provedivosti. S druge strane, to su još „maglovitije kategorije“ od kategorije „projekt“ budući da iza njih ne stoji neka čvrsta socioenergetska i financijska situacija. Barem ne danas.

Ostvarenje predložena 32 projekta u razdoblju od 2018. do 2022., odnosno realnije od 2018. do 2028. sigurnije će se ostvariti ako Grad kao glavni akter s najviše projekata na listi predviđenih projekata Plana upravljanja iz fondova Europske unije „potegne“ značajnija sredstva za Zvijezdu. Obnova takvog europski vrijednog i unikatnog spomenika kulturne baštine sama po sebi je atraktivan projekt za EU projektno natjecanje.

Jači projektni zamah može se očekivati od 2023. do 2028., čemu će obnovljena infrastruktura i rješenja tranzita i parkiranja biti „kotač zamašnjak“.

S obnovljenom infrastrukturom, u što će se udruženim snagama uložiti 95.300.000 kuna. i riješenim tranzitom i parkiranjem Grad će steći renome uvjerljivog „društvenog poduzetnika“ u Zvijezdi i moći će lakše i uvjerljivije pozivati i animirati privatne poduzetnike na investicije u Zvijezdu.

Ocjenjujem da će upravo ta situacija oko 2022. godine biti za Zvijezdu prevratnička. U tom momentu trebat će izraditi novi, ambiciozni Akcijski plan 2 u okviru postojećeg Plana upravljanja za razdoblje 2023. – 2028.

Bolna točka i prepreka

Grad Karlova i Konzervatorski ured u Karlovcu nisu do sada imale zadovoljavajuće aktivan i plodan odnos. Zaštita s nekim svojim rigidnim i krutim pravilima nije prestala biti zapreka obnovi i razvoju Zvijezde. Bez promjene dosadašnjeg odnosa neće biti prikladne i dovoljno brze građevinske obnove i razvoja projekata Zvijezde. Dio usporavanja realizacije projekata predviđenih Planom upravljanja dolazit će, ako se sve bude odvijalo kao do sada, iz toga smjera.

Pri izradi „Sociološke studije za UPU Zvijezde“ 2014. godine sam ustvrdio da je vladajući sustav i način zaštite spomenika tako štitio Zvijezdu da je ona u cjelini i dijelovima desetljećima sustavno građevinski propadala i funkcionalno slabila. Od tog i takvog sustava zaštite spomenika kulture  Zvijezda je  sustavno propadala i kao upotrebna i kao prometna vrijednost, gubila svoju privlačnost, ljepotu i značaj. Sociolog Miroslav Jilek je u svojoj sociološkoj studiji 1979. godine za Zvijezdu pak ustvrdio: „Zaštita spomenika u Zvijezdi ne znači nužno zaštitu stanovnika. Bilo bi poželjno da u Zvijezdi sve više vidimo, želimo i činimo zonu života…..“

S tim se problemom mora pozabaviti gradska vlast u suradnji sa službom zaštite spomenika na republičkoj razini.

Tko treba voditi proces ostvarenja?

U razdoblju od 2018. do 2022. realizaciju projekata i programa Akcijskog plana mora voditi gradska uprava.   U gradskoj upravi se u te četiri godine stvara kompetentna i osposobljena te jaka ekipa za dugoročno bavljenje obnovom i razvojem Zvijezde Od 2023. godine nadalje će ova ekipa (ista ili donekle promijenjena) raditi kroz format nove, zasebne ustanove na novim projektima i programima daljnje obnove i razvoja Zvijezde.

Nije moje da ulazim u detalje, ali imajući na umu format ambicije i posla kakav je obnova i razvoj Zvijezde, nadovezujući se na sve rečeno, držim mudrim razmisliti o sljedećem:

 • u gradskoj upravi za razdbolje od 2019. do 2022. treba oformiti „Ured za Zvijezdu“. Rad ovoga Ureda bi morao koordinirati sam gradonačelnik. To bi javnosti u Karlovcu pokazalo značaj koji se pridaje obnovi i razvoju Zvijezde. Svoja područja nadležnosti bi imali dogradonačelnik i dogradonačelnica;
 • ured za Zvijezdu morao bi biti kadrovski jak jer u četiri godine pokrenuti i ostvariti barem dio od 32 zacrtana projekta nije mali posao;
 • tri Upravna odjela – za razvoj grada, gospodarstvo i EU fonodove, za društvene djelatnosti i prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša dali bi svaki po jednu svoju iskusnu osobu, barem na pola radnog vremena;
 • svaki od ovih odjela bi, sukladno planovima o zapošljavanju („Glasnik“, 2017. godina) trebao zaposliti dvije osobe koje bi također jednim dijelom radnog vremena radili u „Uredu za Zvijezdu“ i „kalili“ se četiri godine na poslovima vezanim uz Zvijezdu;
 • ured za Zvijezdu kao dio gradske uprave bi prestao postojati i dio zaposlenog kadra, sada već s određenim konkretnim iskustvom i upućenošću u specifične probleme obnove i razvoja Zvijezde bi bio zaposlen u novoj ustanovi – agenciji ili javnoj ustanovi, sukladno odluci gradske uprave tijekom 2022. godine.