Komunalno redarstvo u Karlovcu nije kapacitirano

Priopćenje Nezavisne liste "Volim Karlovac"

Autor: Duško Labus

Kupa, Karlovac. Izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Kupa-Karlovac.jpg

Svaki grad ima ustrojeno komunalno redarstvo da bi težio savršenstvu.
Karlovac je ili savršen ili nema ustrojeno komunalno redarstvo.

Savršen sigurno nije da ne bi imao, nego samo djelovanje redarstva se uopće ne prepoznaje.

Stvaranjem Ureda za infrastrukturu ispravila bi se prva greška navedena u trenutnom odjelu za komunalno gospodarstvo “Obavlja  poslove komunalnog gospodarstva izuzev poslova komunalnog i prometnog redarstva“.

Djelovanje komunalnog redara pokriveno je u sadašnjem ustroju gradske uprave Zakonom o građevinskoj inspekciji dok su druge nadležnosti navedene u Odluci o komunalnom redu iz 1999. godine.

Komunalno redarstvo jednostavno nije kapacitirano i nema podršku nadležnog ureda tako da niz djelatnosti koje bi trebao pokrivati uopće ne čini.
Reakcije građana Karlovca su uglavnom usmjerene na dio obveza komunalnog redara vezane za održavanje i zaštitu javnih zelenih površina, dok je njihov djelokrug neusporedivo veći kao i ovlasti koje im proizlaze iz Odluke o komunalnom redu, a vezane su za uređenje pojedinih dijeloga grada i naselja.

Samo kao jedan primjer gdje se može objediniti rad redara je intervencija prema budućem Uredu za infrastrukturu gdje kao ovlašteni od strane Grada mogu dati izvještaj o osvjetljenosti javnih površina.

Planom cijelokupnog razvoja javne rasvjete mogu se dati prioriteti kao osvjetljenje ceste prema Šumarskoj i drvodjelskoj školi koje uopće ne postoji.
Kvalitetnim ustrojem komunalnog redarstva, njihovim radom na području grada, njihovim ovlastima u smislu nadzora, upozorenja, zabrana, mogu se preventivno rješavati manji komunalni problemi i nedostaci, a ukazivanjem nekog većeg komunalnog prekršaja i spriječiti evenualno nastajanje štete kako fizičkim, pravnim osobama i imovini grada.