Ured za revitalizaciju Zvijezde je u interesu Karlovca

Autor: Lucija Unuk

Zvijezda i kulturni krajolik. Izvor: facebook Zvonimira Gerbera

Urbani razvoj jedna je od srednjestrujaških tema u Europskoj uniji.  Po dostupnim podacima, oko 70 posto njezine ukupne populacije živi u većim i manjim gradovima i predgrađima. Do 2050. godine očekuje se da će udio stanovnika u gradovima u odnosu na ukupno stanovništvo dosegnuti razinu veću od 80 posto.

Prepoznavanje gradova kao motora razvoja, njihovo uključenje u EU politike te kroz njih približavanje EU politika državljanima bilo je 2012. godine vidljivo i na simoličkoj razini kad se Glavna uprava Europske komisije za regionalnu politiku (DG REGIO) preimenovala u Glavnu upravu za regionalnu politku i politiku urbanog razvoja (DG REGIO I URBAN POLICY).

Urbana agenda EU predstavlja zajednički okvir za bolju koordinaciju politika, aktera i dionika upravljanja i razvoja gradova. Radi se o procesu međuvladinih dijaloga na razini EU, u suradnji s Europskom komisijom. Uključuju se Europski parlament, Odbor regija i različita udruženja europskih gradova, te drugi zainteresirani dionici, poput europskog civilnog sektora. Izvori Agende naziru se u 2011. godini, kad je Europski parlament donio rezoluciju o većem naglasku urbane dimenzije u EU politikama i većoj ulozi područnog međuvladnog dijaloga.

Gradovi su time bili jasno prepoznati kao pokretači gospodarstva, središta za stvaranje radnih mjesta, kreativnosti i inovativnosti. U njima se svakodnevno realizira najviše ljudskih djelatnosti i međuljudskih odnosa. Baš zbog njihove složenosti se u njima stvaraju veliki izazovi današnjice poput nezaposlenosti, segregacije, siromaštva, pritiska na okoliš te se traže rješenja za njihov održivi razvoj, jer se različiti izazovi na područjima demografije, gospodarstva, klime i društva kao cjeline međusobno isprepleču. EU stoga promovira cjelovite pristupe razvoja gradova.

Da je Urbana Agenda EU od velikog značaja vidi se i kroz nužno korištenje najmanje pet posto sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u gradovima i od strane gradova. U svrhu urbanog razvoja sredstva trebaju osigurati države članice. Doprinos gradova razvoju očigledno je prepoznat kao izrazito bitan, pa tako i sami gradovi kao dionici u kreiranju javnih politika EU. S obzirom na dinamičnost Urbane Agende EU kao procesa, stvaranje mreža gradova i različitih partnerstava te kasnije provedbe razvojnih projekata na lokalnoj razini, utjecaj gradova i bavljenje njhovim izazovima koordinirano i na razini EU u budućnosti vjerovatno će još dobivati na snazi.

Na što onda zapravo mislimo kad govorimo o cjelovitoj urbanoj prenamjeni odnosno revitalizaciji nekog grada ili djela grada? Definicija kaže da se radi o paketu planova, građevinskih, gospodarskih, financijskih i socijalnih mjera, koje imaju za cilj cjelovito unapređenje fizičkog stanja te okolišnih, gospodarskih i socijalnih karakteristika konkretnog područja u gradu.

Karlovac kao najveći grad te sjedište Karlovačke županije od svih četvrti degradiranih u različitim aspektima (društvena, transportna, industrijska degradacija) svakako najmanje može zanemariti svoju degradiranu jezgru. Kad dođeš u bilo koji grad, pa neka se taj grad zove i Karlovac, da parafraziramo jednog pjesnika, zanima te kada je nastao, gdje je njegov centar, njegova kulturna te industrijska baština. Gradska jezgra u svakom je gradu ono što nadahnjuje, sa čime se grad ponosi. Stanje Zvijezde govori puno o životu u Karlovcu i njime se grad-Zvijezda nikako ne može ponositi.

Jedan od instrumenata cjelovite revitalizacije Zvijezde mogao bi biti ured za tu svrhu. Lokalni uredi su instrument, okvir za uključivanje stanovništva u revitalizacijske procese na nekom području. Građani se kroz organizaciju povežu s planerima i donositeljima odluka o smjeru javnih politika, a ured im daje informacije s društvenog, urbanističkog, pravnog, kulturnog i gospodarskog plana te moć da kredibilno sudjeluju. Na deliberaciji u Karlovcu građani su bili dobro informirani o urbanizmu te naoružani nizom ideja. Nije iznenadio, nažalost, osjećaj nemoći, paralize i isključenosti kojeg su iskazivali. Lokalni ured svakako može pomoći da se ideje ostvare i da se uistinu potrudi za stvaranje boljih uvjeta za život. Grad se ne može razvijati, ako građani na njega nisu ponosni, a ponos treba biti jasno utemeljen, da bude poticajan.

Ured za revitalizaciju Zvijezde mogle bi najbolje voditi nevladine organizacije u suradnji s Gradom. Rad nevladinih organizacija je fleksibilniji i agilniji od gradske uprave, pa one mogu bolje povezivati donositelje odluka s građanstvom i stručnjacima. Kroz lokalne urede gradi se društvena kohezija zajednice, a vitalna i aktivna zajednica uvijek je zanimljiva posjetiteljima i ugodnija za život. Ured, lokalne akcijske grupe, partnerstva, koko god ih nazvali, su alat za revitalizaciju nekog područja. Predstavljaju mjesto kumunikacije, znanja, povezivanja, promocije grada, nude i podršku procesima planiranja revitalizacije te provedbi projekata. Mogu pripremati akcijske planove na području različitih dimenzija poboljšanja života u zajednici, pripremati prijedloge dugoročnih i kratkoročnih razvojnih planova, provesti radne akcije i manje intevencije u prostor na nekom dijelu grada. Također mogu nuditi potporu provedbi projekata i služe kao koordinatori pripreme projekata pojedinačnih odjela gradske uprave i privatnog sektora te njihovu povezivanje u zajednički projekt cjelovite urbane prenamjene nekog područja. Uredi pripremaju dokumentaciju projekata, povezuju dionike, kasnije na natječaje projekte može prijaviti Grad. Djeluju kao medij, kao inovacijski think-thank, kao turistički i međugeneracijski info centar. Kao takvi dragocjeno su blago bilo kojem donositelju političkih odluka, jer se u funkcionalnom uredu nalazi znanje na području urbanizma, sociologije, ekonomije, prava i financija.

Financiranje ureda revitalizacije uobičajeno osigura grad kao institucija kroz različite izvore te podršku u smislu prostornih kapaciteta i podmirivanja režija, a redovito se traže i drugi izvori financiranja, ovisno o kadrovskoj zastupljenosti profesionaliziranog dijela kancelarije. Puno ovisi i od volonterskog rada. Često se pokaže da je ulog Grada puno manji od dobivenih koristi koji takvo tijelo donosi njemu i nekom području. Moglo bi se reći da do revitalizacije Zvijezde zapravo ne može doći bez jednog takvog tijela, koji povezuje građanstvo i koje prikuplja i širi znanja.

Gradska uprava u sklopu deliberacije za projekta Star voice priznala je da treba pomoć na terenu. Potrebno je iskoristiti sve mehanizme urbanog razvoja koje postoje i na raspolaganju su da poboljšaju kvalitetu života lokalne zajednice. Kancelarija cjelovitog razvoja Zvijezde svakako bi bio jedan od njih.