Ured za revitalizaciju Zvijezde je u interesu Karlovca

Autor: Lucija Unuk

Zvijezda i kulturni krajolik. Izvor: facebook Zvonimira Gerbera

Urbani razvoj jedna je od srednjestrujaških tema u Europskoj uniji.  Po dostupnim podacima, oko 70 posto njezine ukupne populacije živi u većim i manjim gradovima i predgrađima. Do 2050. godine očekuje se da će udio stanovnika u gradovima u odnosu na ukupno stanovništvo dosegnuti razinu veću od 80 posto.

Prepoznavanje gradova kao motora razvoja, njihovo uključenje u EU politike te kroz njih približavanje EU politika državljanima bilo je 2012. godine vidljivo i na simoličkoj razini kad se Glavna uprava Europske komisije za regionalnu politiku (DG REGIO) preimenovala u Glavnu upravu za regionalnu politku i politiku urbanog razvoja (DG REGIO I URBAN POLICY).

Urbana agenda EU predstavlja zajednički okvir za bolju koordinaciju politika, aktera i dionika upravljanja i razvoja gradova. Radi se o procesu međuvladinih dijaloga na razini EU, u suradnji s Europskom komisijom. Uključuju se Europski parlament, Odbor regija i različita udruženja europskih gradova, te drugi zainteresirani dionici, poput europskog civilnog sektora. Izvori Agende naziru se u 2011. godini, kad je Europski parlament donio rezoluciju o većem naglasku urbane dimenzije u EU politikama i većoj ulozi područnog međuvladnog dijaloga.

Gradovi su time bili jasno prepoznati kao pokretači gospodarstva, središta za stvaranje radnih mjesta, kreativnosti i inovativnosti. U njima se svakodnevno realizira najviše ljudskih djelatnosti i međuljudskih odnosa. Baš zbog njihove složenosti se u njima stvaraju veliki izazovi današnjice poput nezaposlenosti, segregacije, siromaštva, pritiska na okoliš te se traže rješenja za njihov održivi razvoj, jer se različiti izazovi na područjima demografije, gospodarstva, klime i društva kao cjeline međusobno isprepleču. EU stoga promovira cjelovite pristupe razvoja gradova.

Da je Urbana Agenda EU od velikog značaja vidi se i kroz nužno korištenje najmanje pet posto sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u gradovima i od strane gradova. U svrhu urbanog razvoja sredstva trebaju osigurati države članice. Doprinos gradova razvoju očigledno je prepoznat kao izrazito bitan, pa tako i sami gradovi kao dionici u kreiranju javnih politika EU. S obzirom na dinamičnost Urbane Agende EU kao procesa, stvaranje mreža gradova i različitih partnerstava te kasnije provedbe razvojnih projekata na lokalnoj razini, utjecaj gradova i bavljenje njhovim izazovima koordinirano i na razini EU u budućnosti vjerovatno će još dobivati na snazi.

Na što onda zapravo mislimo kad govorimo o cjelovitoj urbanoj prenamjeni odnosno revitalizaciji nekog grada ili djela grada? Definicija kaže da se radi o paketu planova, građevinskih, gospodarskih, financijskih i socijalnih mjera, koje imaju za cilj cjelovito unapređenje fizičkog stanja te okolišnih, gospodarskih i socijalnih karakteristika konkretnog područja u gradu.

Karlovac kao najveći grad te sjedište Karlovačke županije od svih četvrti degradiranih u različitim aspektima (društvena, transportna, industrijska degradacija) svakako najmanje može zanemariti svoju degradiranu jezgru. Kad dođeš u bilo koji grad, pa neka se taj grad zove i Karlovac, da parafraziramo jednog pjesnika, zanima te kada je nastao, gdje je njegov centar, njegova kulturna te industrijska baština. Gradska jezgra u svakom je gradu ono što nadahnjuje, sa čime se grad ponosi. Stanje Zvijezde govori puno o životu u Karlovcu i njime se grad-Zvijezda nikako ne može ponositi.

Jedan od instrumenata cjelovite revitalizacije Zvijezde mogao bi biti ured za tu svrhu. Lokalni uredi su instrument, okvir za uključivanje stanovništva u revitalizacijske procese na nekom području. Građani se kroz organizaciju povežu s planerima i donositeljima odluka o smjeru javnih politika, a ured im daje informacije s društvenog, urbanističkog, pravnog, kulturnog i gospodarskog plana te moć da kredibilno sudjeluju. Na deliberaciji u Karlovcu građani su bili dobro informirani o urbanizmu te naoružani nizom ideja. Nije iznenadio, nažalost, osjećaj nemoći, paralize i isključenosti kojeg su iskazivali. Lokalni ured svakako može pomoći da se ideje ostvare i da se uistinu potrudi za stvaranje boljih uvjeta za život. Grad se ne može razvijati, ako građani na njega nisu ponosni, a ponos treba biti jasno utemeljen, da bude poticajan.

Ured za revitalizaciju Zvijezde mogle bi najbolje voditi nevladine organizacije u suradnji s Gradom. Rad nevladinih organizacija je fleksibilniji i agilniji od gradske uprave, pa one mogu bolje povezivati donositelje odluka s građanstvom i stručnjacima. Kroz lokalne urede gradi se društvena kohezija zajednice, a vitalna i aktivna zajednica uvijek je zanimljiva posjetiteljima i ugodnija za život. Ured, lokalne akcijske grupe, partnerstva, koko god ih nazvali, su alat za revitalizaciju nekog područja. Predstavljaju mjesto kumunikacije, znanja, povezivanja, promocije grada, nude i podršku procesima planiranja revitalizacije te provedbi projekata. Mogu pripremati akcijske planove na području različitih dimenzija poboljšanja života u zajednici, pripremati prijedloge dugoročnih i kratkoročnih razvojnih planova, provesti radne akcije i manje intevencije u prostor na nekom dijelu grada. Također mogu nuditi potporu provedbi projekata i služe kao koordinatori pripreme projekata pojedinačnih odjela gradske uprave i privatnog sektora te njihovu povezivanje u zajednički projekt cjelovite urbane prenamjene nekog područja. Uredi pripremaju dokumentaciju projekata, povezuju dionike, kasnije na natječaje projekte može prijaviti Grad. Djeluju kao medij, kao inovacijski think-thank, kao turistički i međugeneracijski info centar. Kao takvi dragocjeno su blago bilo kojem donositelju političkih odluka, jer se u funkcionalnom uredu nalazi znanje na području urbanizma, sociologije, ekonomije, prava i financija.

Financiranje ureda revitalizacije uobičajeno osigura grad kao institucija kroz različite izvore te podršku u smislu prostornih kapaciteta i podmirivanja režija, a redovito se traže i drugi izvori financiranja, ovisno o kadrovskoj zastupljenosti profesionaliziranog dijela kancelarije. Puno ovisi i od volonterskog rada. Često se pokaže da je ulog Grada puno manji od dobivenih koristi koji takvo tijelo donosi njemu i nekom području. Moglo bi se reći da do revitalizacije Zvijezde zapravo ne može doći bez jednog takvog tijela, koji povezuje građanstvo i koje prikuplja i širi znanja.

Gradska uprava u sklopu deliberacije za projekta Star voice priznala je da treba pomoć na terenu. Potrebno je iskoristiti sve mehanizme urbanog razvoja koje postoje i na raspolaganju su da poboljšaju kvalitetu života lokalne zajednice. Kancelarija cjelovitog razvoja Zvijezde svakako bi bio jedan od njih.

Rad Aktiviraj Karlovac portala financijski podupire Fond za pluralizam Agencije za elektroničke medije